Đề 22. Trường THCS Chu Văn An –TPHCM Bài 1. (3 điểm) Thực hiện phép tínha) ( )( ) 2 2 –2 3 – 3 x x x x + + b) ( )( ) ( )( ) 2 x x x x x x + + + 4 – 4 – 2 4 – 2 c) ( ) ( ) 4 2 2 9 4 –16 : 2 3 – 2 x x x x + + Bài 2. (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2 2 x y x y – 3 – 3 + b) 2 x x –10 16 + c) 4 4 8 – 8 x y Bài 3. (3 điểm) Tìm x, biết: a) ( ) ( ) 2 2 2 3 – 1 0 x x + + = b) 2 9 – 24 16 0 x x + = c) 3 x x x – 4 4 2 + + = Bài 4. (1 điểm) Xác định các số a, b để đa thức 4 3 2 x x x ax b – 3 3 + + + chia hết cho đa thức 2 x x – 3 4 + .