Đề 17. Trường Quốc Tế Á Châu –TPHCM Bài 1: (4 điểm) Tính: a) x x x ( +1 7 – )( ) b) ( ) ( ) 2 2 2 9 5 – 3 x x + + c) ( )3 x + 2 d) ( ) ( ) 2 3 2 3 24 : 2 x x x x − + + + Bài 2: (3 điểm) Phân tıch ́ đa thức thành nhân tử a) 2 x x − + − 4 3( 2) b) 2 2 25 6 9 − + − x xy y c) 3 2 x x x − + − 5 8 4Bài 3 (2 đđiểm) Tìm x, biết: a) ( x x x – 4 5 – 2 – 3 – 4 0 )( ) ( ) = b) 2 x − = 49 0 Bài 4 (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 3 3 A x y = + với x y + = 2 và 2 2 x y + =10