Đề 16.Trường THCS Đồng Khởi –TPHCM Bài 2: (2đ) Thực hiện phép tính a) ( ) 2 2 1 2 4 . 2 x x x      − −  + b) ( )( ) 2 2 3 2 9 6 4 x y x xy y − + + Bài 2: (7đ) Phân tích đa thức thành nhân tử a) 2 2 2 2 12 –18 3 x y xy x y + b) 2 2 2 8 x y − c) 2 2 6 5 15 x xy x y − + − d) 2 x x − 5 – 24 Bài 3: (1đ) Chứng minh biểu thức 1 2 2 5 3 A x x = − + − có giá trị âm với mọi x