Đề 10.Trường THCS Võ Trường Toản Trường THCS Võ Trường Toản –TPHCM Bài 1: (3 điểm): Thực hiện phép tính: a) ( ) 2 2 2 3 5 4 xy x xy y − + b) ( ) ( )( ) 2 x x x – 3 5 5 – + + Bài 2: (3 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 3 2 2 6 – 9 3 x y x y xy + b) 2 x x xy y – 3 – 3 + c) 2 2 x y x – 4 4 − + Bài 3: (3 điểm): Tìm x , biết: a) x x x x ( + + = 5 – – 2 3 0 ) ( )( ) b) 3 2 –18 0 x x = Bài 4: (1 điểm): Cho x y – 7 = và 2 2 x y + = 29 . (Không tính giá trị của x và y ). Tính giá trị của biểu thức: 3 3 x y − ?