Đề 15. Trường THCS Lương Thế Vinh –TPHCM Bài 1: (3đ) Rút gọn các biểu thức sau: a) 2 2 3 x x x ( + + )( ) b) ( ) ( ) 2 2 3 2 2 –1 x x + + c) ( )3 x + 3 Bài 2: (3đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) 2 2 2 9 –12 6 xy xy x y + b) 2 2 x y xy – 36 4 – 4 + c) 2 2 3 – 9 x x + Bài 3: (3đ) Tìm x, biết:a) ( ) 2 2 – 3 – 9 0 x x x + = b) ( ) 2 2 x x x –10 – 2 –16 = Bài 4: (1đ) Tìm các số nguyên x để đa thức 3 2 2 – 7 5 1 x x x + + chia hết cho đa thức 2 –1 x .