Đề 9. Trường THCS Văn Lang –TPHCM Bài 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính: a) ( ) 2 2 2 3 5 x x x − + b) ( ) 2 2 1 6 4 2   − − +     x y x y xy c) (6 1 3 2 5 3 x x x x − + + + − )( ) ( )( ) Bài 2 (3 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:a) ( ) ( ) ( )( ) 2 2 2 1 3 5 7 7 x x x x − + + − − + b) ( )( ) ( ) 2 3 x x x x − + + − + 2 2 4 25 Bài 3 (3 điểm) Tìm x, biết: a) 5 1 2 5 7 6 x x x x ( − − + − = ) ( )( ) b) ( ) ( ) 2 2 x x + − − = 2 4 0 Bài 4 (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2 2 A x x y y = − + − + 4 8 6