Đề 14.Trường THCS Minh Đức –TPHCM Bài 1: (2,5 đ) Thực hiên các phép tính sau: (2,5 đ) a) 2 2 2 1 6 2 3 2 xy x xy y     − +   b) ( )( ) ( ) 2 2 x x x x x + + − − − 3 3 5 2 Bài 2: (2,5 đ) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2 2 2 2 4 3 x y xy xy − + b) 2 2 4 – 2 3 – 9 x x y y − Bài 3: (3,5đ) Tìm x biết: a) ( )( ) 2 6 2 5 3 2 12 x x x − + − = − b) ( )( ) ( ) 2 2 x x x x x x + − + − + = − 3 3 9 2 2 5 c) 2 x x − = − 25 6 9 Bài 4: (1,5đ) Tính giá trị của biểu thức 3 3 A x xy y = − − 3 , biết x y − =1