Đề 8. Trường THCS Trần Văn Ơn –TPHCM Bài 1: Thực hiện phép tính a) ( ) ( )( )( ) 2 2 2 x x x x – 9 – 3 – 3 9 + + b) ( )( ) 2 2 x x x x + + – 3 – 3 c) ( ) ( ) 3 2 4 2 8 – 8 –10 3 – 5 : 3 – 2 1 x x x x x x + + Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) 2 ab b a b – – + b) ( )3 64 – –1 x . c) 2 2 4 – 70 x x + Bài 3: Tìm x biết a) ( ) 2 x x x 3 – 2 – 8 12 0 + = b) 2 2016 – – 2017 0 x x = Bài 4: Chứng minh rằng 2 2 x y xy + + > 1– 2 0 với mọi x y, .