Đề 13. Trường THCS Đức Trí –TPHCM Bài 1 (5 điểm). Thưc hiê ̣ n phe ̣ ́p tınh: ́ a) ( ) 2 2 xy x y x y − + 3 12 b) ( )( ) 2 2 x y x xy y − − + 2 3 2 c) ( ) ( ) 3 2 2 9 21 13 5 : 3 2 1 x x x x x − + − − + d) ( ) ( ) 2 4 3 2 2 x x x x x − − − + 2 3 12 5 :3 Bài 2 (2 điểm). Phân tıch ́ đa thức thành nhân tử: a) 3 2 2 4 2 x x x + + b) 2 2 25 6 9 − + − x xy y Bài 3 (2 điểm). Tìm x, biết: a) ( x x x x − + − − = 3 3 5 1 )( ) ( ) b) ( ) 2 5 3 9 0Bài 4 (1 điểm). Cho x y + =1. Tính giá trị của biểu thức: 3 3 A x y xy