Đề 12.Trường THCS Nguyễn Du –TPHCM Bài 1 (4,5 đ): Thực hiện phép tính: a) ( )3 2 x x x − − − − 2 ( 3) 1 3 3 2 2 1 1 2 8 : 4 125 25 5 x y x y xy         − + +     b) ( ) ( ) 3 2 x x x x − + + − 6 2 15 : 5 Bài 2 (3 đ): Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2 2 x y x − − + 16 6 9 b) 3 2 x x x + − − 20 4 5 c) 3 x x − + 3 2 Bài 3 ( 2 đ): Tìm x biết a) 2 9 5 11 x − = b) 2 x x − − = 5 36 0 Bài 4 (0,5 đ): Chứng minh rằng lập phương của một số nguyên cộng với 17 lần số đó là một số chia hết cho 6