Đề 7.Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh –TPHCM Bài 1: Thực hiện phép tính: (2đ) a) 3 3 2 1 1 6 3 2 3 xy x y x xy     − +   b) (2 – 3 2 – 4 – 2 5 x x x x )( + − ) ( )( ) Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau: (2đ) a) ( ) ( ) 2 2 2 x y x y x + + – – 2 b) ( )( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 3 x y x xy y x y x xy y y + − + − − + + + 2 2 4 2 2 4 2Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử: (3đ) a) 4 2 4 – 9 x x b) 2 2 2 2 4 3 x y xy xy − + c) 2 2 4 – 2 3 – 9 x x y y − Bài 4: Tìm x , biết: (2đ) a) ( ) ( ) 2 2 2 3 – –1 0 x x + = b) ( ) 2 x x x 3 – 2 – 8 12 0 + = Bài 5: Tính giá trị biểu thức: (1đ) 3 3 A x y = + với x y + = 2 và 2 2 x y + =10