Đề 6. Trường Quốc Tế Á Châu –TPHCM Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính: a) 2 – 3 3 2 – 5 x x y y x y ( ) + ( ) b) ( )( ) 2 2 2 4 ( 2)( 2 4) + − − − + + x x x x x c) 2 ( 6)( 6) 2 ( 6) ( 6) x x x x x − + − + + + Bài 2: (3 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x y x y – 5 – 5 + b) 3 2 x x x – 4 8 – 8 + c) 2 2 5 – 6 x xy y + Bài 3: (3 điểm) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: a) ( )( ) 2 6 2 5 3 2 12 x x x − + − = − b) 2 x x + = 0 c) 3 x x – 5 0 = Bài 4: (1 điểm) Chứng minh: 2 x x – – 3 0 < , với mọi số thực x .