Đề 20. Trường THCS Văn Lang –TPHCM Bài 1. (4 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 3 2 2 3 4 4 8 2 x y x y x y − + b) 2 3 3 5 5 x xy x y − − + c) ( )2 3 1 16 x − − d) 2 x x − + 6 8 Bài 2. (3 điểm) Thực hiện phép tính: a) ( ) ( ) 4 3 2 3 2 : 2 x x x x − + − b) ( ) ( ) 3 2 2 2 5 2 3 : 2 1 x x x x x + − + − + c) ( ) ( ) 5 3 2 3 x x x x + + + + 1 : 1 Bài 3. (2 điểm) Tìm x, biết: a) x x x ( − + − = 2 4 8 0 ) b) ( ) ( ) 2 2 2 1 3 0 x x − − + = Bài 4. (1 điểm) Tìm số a để đa thức ( ) 3 2 f x x x x a = − + + 2 3 chia hết cho đa thức x + 2 ?