Đề 5.Trường THCS Lương Thế Vinh Trường THCS Lương Thế Vinh –TPHCM Bài 1 ( 4,5điểm) Thực hiện phép tính: a) ( ) 2 5 3 1 x x x + − − b) ( )( ) ( )2 5 5 2 1 − + − − x x x c) ( ) ( )Bài 2 (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) ( ) 2 x x − + + 9 2 3 b) ( ) 2 x x x − + − − 10 5 3 5 c) 3 2 x x x − + 4 3 Bài 3 (2 điểm) Tìm x , biết: a) 2 5 4 1 ( x x + − = ) b) ( x x x − − − − = 4 5 2 3 4 0 )( ) ( ) c) 4 2 x x − − = 8 9 0