Đề 3.Trường THCS Minh Đức –TPHCM Bài 1:(2đ) Tính: a) ( )( ) 2 x x x – 3 2 5 + − − b) ( ) ( ) 4 3 2 2 3 – 8 –10 8 5 : 3 – 2 1 x x x x x x + − + Bài 2: (3đ) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 5 2 2 3 2 12 24 36 x y x y x y + − b) 2 4 – 3 6 8 x x y xy − + c) 2 x x − + 5 4 Bài 3:(2đ) Tìm x ,biết: a) (2 3 3 4 0 x x − − = )( ) b) ( )2 2 5 9 x − = Bài 4:(2đ) Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức A tại x = −0,001 ( )( ) ( )( ) 2 2 A x x x x x x x = + + − + + + 1 – – 1 1 Bài 5:(1đ) Chứng minh: 2 1 – 0 2 E x x = + > với mọi giá trị của x .