Đề 11. DL Quốc tế Việt Úc, quận 1, TPHCM Câu 1 (2,0 điểm) 1) Cho tập hợp A = {3;5;7;9} . Điền kí hiệu ∈; ∉;⊂ thích hợp vào … a) 5 … A b) 6 … A c) {3; 7}… A d)... A2) Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của một cuốn sách có 135 trang. Câu 2 (5,5 điểm): Thực hiện các phép tính. a)   168 46 254 :15 18 − + − ( )   b) 103 11. 8 5 − − ( ) c) { ( ) } 3 2 100 : 250 : 325 4.5 2 .50   − −   d) 11 13 15 ... 179 181 + + + + + Câu 3 (2,0 điểm): Tìm số tự nhiên x , biết: a) 87 321 :5 75 − − = ( x) b) ( ) 4 3 4 5 2 .7 2.7 x − = Câu 4 (0,5 điểm): Cho 2 3 99 S = + + + + + 1 3 3 3 ... 3 . Chứng tỏ 2 1 S + là luỹ thừa của 3.