Đề 10.THCS Văn Lang, quận 1, TPHCM Bài 1. (2điểm): a) Viết tập hợp A các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 27 bằng hai cách. b) Tìm số phần tử của tập hợp B biết: B x x k k x = ∈ = ∈ < ≤ { ℕ ℕ | 2 , ,13 56} Bài 2. (3.5điểm): Thực hiện phép tính: a) 5 3 3 0 7 : 7 2 .3 2016 + − ; b) ( )3 54 15 11 9 − + −     ; c) 27.68 27.54 122.73 + + ; Bài 3. (3.5điểm): Tìm x∈ℕ , biết: a) 2 37 51 x − = ; b) 27 3 3 15 − + = ( x ) ; c) 2 38 48: 3 .6 + =x Bài 4. (1.5điểm): Khối lớp 6 của trường X có 386 học sinh đi tham quan bằng xe ô tô, mỗi xe chở được 45 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu xe ô tô như thế để chở hết số học sinh đi tham quan ?