Đề 34. THCS Văn Lang, quận 1, TPHCM Câu 1: (2đ). Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. Lấy điểm M thuộc tia Ox, điểm N thuộc tia Oy. a) Kể tên hai tia đối nhau gốc M b) Kể tên các tia trùng nhau gốc N Câu 2: (4đ). Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng a) Vẽ tia AB, đoạn thẳng BC, đường thẳng AC b) Vẽ tia Ax là tia đối của tia AB c) Vẽ tia BK cắt đường thẳng AC tại K sao cho K nằm giữa A và C d) Lấy điểm H sao cho H là trung điểm của BCCâu 3: (3đ). Trên tia Ox lấy các điểm P, Q sao cho OP = 4cm, OQ = 9cm. a) Trong ba điểm O, P, Q điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao? b) Tính độ dài đoạn thẳng PQ. c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm R sao cho OR = 1cm. Điểm P có là trung điểm của đoạn thẳng QR không ? Vì sao? Câu 4: (1đ). a) Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 2 OA, trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = OB. b) Từ đó tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC.