Đề 31. Quốc tế Á Châu, quận 1, TPHCM Bài 1: (2,5 điểm) Vẽ hình theo các diễn đạt sau: • Cho 3 điểm A, B, M không thẳng hàng. Vẽ tia MB, đoạn thẳng AM và đường thẳng AB. • Vẽ tia Mx là tia đối của tia MB • Vẽ tia By cắt đoạn thẳng AM tại điểm C nằm giữa A và M • Vẽ tia Mz cắt AB tại N sao cho N là trung điểm của đoạn thẳng AB. Bài 2: (3 điểm) Cho M là trung điểm của AB, biết AB= 8 cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng AM? b) Vẽ N là trung điểm của AM. Tính độ dài đoạn thẳng MN? Bài 3: (4 điểm) Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 8cm. a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? b) Tính BC. c) Trên tia đối của tia Ax lấy điểm M sao cho AM = 3cm. Tính MB. d) d) Lấy điểm N nằm giữa B và C sao cho CN = 1 cm. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng MN. Bài 4: (0,5 điểm) Cho 2015 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Vậy từ 2015 điểm đó ta vẽ được bao nhiêu đường thằng đi qua hai điểm?