Đề 30. THCS Chu Văn An, quận 1, TPHCM Bài 1: (3 điểm) Bài 1: ( 3 điểm ) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: • Vẽ ba diểm A, B, C cùng nằm trên 1 đường thẳng d. Lấy điểm D nằm ngoài đường thẳng d. Vẽ đường thẳng CD, tia BD, đoạn thẳng AD. • Vẽ tia BE là tia đối của tia BD sao cho điểm B là trung điểm trên đoạn thẳng DE. Bài 2: ( 5 điểm ) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 2 cm, OB = 7 cm a) Điểm A có nằm giữa 2 điểm O và B không? Vì sao ? b) Tính độ dài đoạn thẳng AB. c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC d) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng BC không ? Vì sao ? Bài 3:( 2 điểm ) Cho đoạn thẳng KH dài 7cm. Vẽ M là trung điểm đoạn thẳng KH. Tính độ dài đoạn thẳng KH và MH.