1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A) Các số 543; 354; 435; viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:B) Trong các số 265; 279; 257; 297 số bé hơn 265 là:2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. 311; 312; 313; ……..; ……..; 316; ……..; 318; 319; ……..

b. 512; 515;……..; …….; 524; ……..; ……..; 


4. Nối mỗi số với cách đọc của số đó:5. Số ? 

  


6. Điền dấu >, <, = vào ô trống: 
 


 

7. Đặt tính rồi tính:

8. Tìm x :

9.  Hình bên có ………. hình tam giác

Viết tên các hình các hình tam giác đó:

………………………………………………

………………………………………………


         

10.  Đàn gà nhà Mai có 82 con, đã bán đi 23 con. Hỏi nhà Mai còn lại bao nhiêu con gà? 

Giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………