Đề 29. THCS Đồng Khởi, quận 1, TPHCM Bài 1: (2,5đ) Vẽ điểm A nằm giữa hai điểm B và C. M là điểm nằm ngoài đường thẳng BC vẽ tia MA, tia BM, đoạn thẳng MC. Bài 2: (2,5đ) Cho đoan th ̣ ẳng MN dà i 8cm. Ve I la ̃ ̀ trung điểm của đoan th ̣ ẳng MN. Tınh ́ đô da ̣ ̀ i đoan th ̣ ẳng MI ? Bài 3: (5đ) Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm a) Tınh AB ? ́ b) So sánh OA và AB ? c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? d) Gọi Ot là tia đối của tia Ox, lấy điểm M thuộc tia Ot sao cho OM = 2cm. Tính MA?