Đề 28. THCS Lương Thế Vinh, quận 1, TPHCM Bài 1: (2đ) Vẽ hai tia đối nhau Ot và Ot′. Lấy điểm A thuộc tia Ot; điểm B thuộc tia Ot′. a) Chỉ ra các tia trùng nhau gốc A b) Chỉ ra các tia đối nhau gốc B Bài 2: (4đ) Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng a) Vẽ ba tia AB, đAC, BC. b) Vẽ tia Ax là tia đối của tia AC c) Vẽ tia BM sao cho C nằm giữa A và M d) Vẽ tia BI cắt đường thẳng AC tại I sao cho I nằm giữa A và C Bài 3:( 4đ) Cho đoạn thẳng PQ = 10cm. Gọi K là trung điểm của PQ a) Tính PK, KQ.  b) Lấy điểm M trên tia PQ sao cho PM = 2,5cm. Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn thẳng PK. c) Tính MQ