Đề 27. THCS Minh Đức, quận 1, TPHCM Bài 1: (2đ) Vẽ hình theo trình tự sau:  Cho 3 điểm M, N, P không thẳng hàng.  Đường thằng MP, đoạn thẳng MN, tia PN.  Tia Py là tia đối của tia PN.  Tia Pt cắt MN tại trung điểm H của đoạn thẳng MN. Bài 2: (2đ) Cho đoạn thẳng MN = 9cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính MI ? Bài 3: (6đ) Trên tia By, lấy 2 điểm H và K sao cho BK = 8cm và BH = 5cm. a) Chứng tỏ điểm H nằm giữa 2 điểm B và K. Tính độ dài đoạn thẳng HK. b) Trên tia By, lấy điểm E sao cho BE = 2cm. Chứng tỏ H là trung điểm của đoạn thẳng EK. c) Trên tia đối của tia By, lấy điểm O sao cho BO = 4cm. Chứng tỏ E là trung điểm của đoạn thẳng OK.