Đề 26. THCS Đức Trí, quận 1, TPHCM Câu 1. (2,0 điểm): Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy vẽđoan th ̣ ẳng AB, tia BC, đường thẳng AC và tia Ax cắt BC tai M (M n ̣ ằm giữa B và C). Câu 2. (2,0 điểm): Cho đoan th ̣ ẳng MN dà i 8cm. a) Ve I la ̃ ̀ trung điểm của MN, C là trung điểm của đoan thă ̣ ̉ng NI; b) Tınh ́ đô da ̣ ̀ i của CN.Câu 3. (6,0 điểm): Trên tia Ax, lấy hai điểm M, N sao cho AM = 3cm, AN = 8cm a) Trong ba điểm A, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lai? Vı ̣ ̀ sao? b) Tınh đô ́ dạ ̀i đoan thă ̣ ̉ng MN; c) Ve tia Ay la ̃ ̀ tia đối của tia Ax. Trên tia Ay lấy điểm P sao cho AP = 2cm. Tınh ́ đô da ̣ ̀ i PM. d) Điểm M có là trung điểm của PN không? Vı̀ sao ?