Đề 25. THCS Nguyễn Du, quận 1, TPHCM Bài 1 (3đ): Vẽ hình theo các trình tự sau: • Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đoạn thẳng BC, tia AB, đường thẳng CA. • Vẽ tia Bx cắt đường thẳng AC tại điểm M không nằm giữa hai điểm A và C. • Vẽ tia Ay là tia đối của tia AB. • Lấy điểm K sao cho C là trung điểm của BK. Bài 2 (6đ): Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai điểm C, D sao cho OC = 3cm, OD = 7cm. a) Tính CD ? b) Vẽ tia Ox′ là tia đối của tia Ox, lấy điểm M thuộc tia Ox′ sao cho OM = 3cm. Chứng tỏ O là trung điểm của MC. c) Vẽ K là trung điểm của OC. Tính KD ? Bài 3 (1đ): Cho đoạn thẳng AB dài 10cm. Trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm M và K sao cho AM + BK = 14cm. Tính MK ?