TRƯỜNG THCS ĐỨC TRÍ

 

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ

           HỌC KÌ II- NĂM HỌC : 2018 – 2019

Môn thi: VẬT LÝ – LỚP 6

 

 

 

Câu 1: (1,5 điểm) Tại sao khi nấu nước, không nên đổ nước đầy ấm? Ấm cũng nở ra nhưng sao nước vẫn tràn ra ngoài?

 

Câu 2: (2,0 điểm) Xem hình 2, hai bình cầu giống nhau đựng các chất lỏng là rượu và nước, mực chất lỏng trong các ống của hai bình có độ cao như nhau. Các bình được đặt trong một chậu không có nước như hình 2a. Khi đổ nước nóng vào chậu, mực chất lỏng ở các ống của mỗi bình thay đổi như hình 2b. Hãy cho biết:

a.       Khi đổ nước nóng vào chậu, mực chất lỏng trong ống của mỗi  bình thay đổi thế nào so với khi chưa đổ nước nóng vào chậu? Hãy giải thích hiện tượng này.

b.      Trong hai chất lỏng : rượu và nước, chất nào nở vì nhiệt nhiều hơn? Giải thích.

Câu 3: (1,5 điểm) Xem hình 3, hãy giải thích tại sao chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray xe lửa lại có khe hở?

Hình 2

a)

b)Câu 4: (2,0 điểm) Nhiệt kế ở hình 4 có độ chia nhỏ nhất là bao nhiêu? Nhiệt kế đang chỉ bao nhiêu độ?

- Có thể dùng nhiệt kế này để đo nhiệt độ hơi nước đang sôi được không? Tại sao?

 

 

Hình 5

Câu 5: (3,0 điểm) Hình 5 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của băng phiến khi đun nóng. Hãy cho biết:

  1. Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là bao nhiêu độ?
  2. Từ phút thứ 0 đến phút thứ 3: Băng phiến tồn tại ở thể gì?
  3. Trong khoảng thời gian nào băng phiến tồn tại cùng lúc cả hai thể rắn và lỏng?

­

- HẾT -