PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN HÓA HỌC 9

Thời gian làm bài: 45 phút

 

 

Câu 1 (2,5 điểm) : Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuỗi chuyển đổi hóa học sau :

              

CaC2 C2H2  C2H4 C2H5OH  CH3COOH  (CH3COO)2Cu

 

Câu 2 (0,5 điểm)  Viết các phương trình hóa học sau:

a)       Điều chế polietilen (nhựa PE) từ etilen.


b)      Lên men rượu etylic từ glucozơ.

 

Câu 3 (1,0 điểm) : Dùng phương pháp hoá học để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt 3 chất lỏng không màu sau:  rượu etylic, axit axetic , Benzen. Viết phương trình phản ứng minh họa .

 

Câu 4 (0,5 điểm) Cho biết hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học khi: Đun nóng hỗn hợp rượu etylic và axit axetic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác.

 

Câu 5 (1,0 điểm)  Có thể pha được bao nhiêu ml rượu 250 từ 900 ml rượu 450 ?

 

Câu 6 (3,0 điểm) Cho 60 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch CH3COOH 12% sau phản ứng thu được dung dịch A và khí B. Cho toàn bộ khí B vào dung dịch Ba(OH)2 dư khi phản ứng kết thúc tạo ra kết tủa D.

a)     Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b)    Tính khối lượng dung dịch CH3COOH 12% đã tham gia phản ứng.

c)     Tính nồng độ % của dung dịch A.

d)    Tính khối lượng kết tủa D.

 

Câu 7 (1,0 điểm) Hàm lượng glucozo trong máu con người khong 0,1 % (khoảng 0,8g/ml). Một người bị đường huyết thp khi hàm lượng glucozo thp hơn 0,8g/ml; bị đường huyết cao khi hàm lượng glucozo cao hơn 1,2g/ml. Để xét nghiệm hàm lượng glucozo trong một mẫu máu, người ta cho 1ml mẫu máu này vào ống nghiệm chứa AgNO3/NH3  dư, đun nóng nhẹ thấy có 1,08 gam kết tủa Ag. Viết phương trình phản ứng, tính toán và đưa ra kết luận về đường huyết của người đó.

 

 

(Cho Ca = 40; C = 12; O = 16; Ba =137; H = 1; Ag = 108)