PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 1                    ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HÓA 9

TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC                    THỜI GIAN: 45 PHÚT

 

Câu 1: 1,5đ

a)     Viết công thức cấu tạo của các chất có tên sau: Đi brometan, Rượu etylic, Natri axetat.

b)     Từ rượu nguyên chất, nước và các dụng cụ có sẵn, em hãy nêu các pha chế  thành rượu 300

Câu 2: 1,5đ  Tính số ml nước dùng để pha loãng 150 ml rượu 450 thành rượu 300.

Câu 3:2,5đ  Hoàn thành phương trình hóa học theo sự biến đổi hóa học sau:

CaC2 →C2H2 →C2H4 → C2H5OH → CH3COOC2H5 .

                                    C6H12O6

Câu 4:1,5đ  Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 3 lọ mất nhãn chứa các chất lỏng không màu là:

                        CH3COOH, C2H5OH, C6H12O6 .

Câu 5: 3 đ 

Cho 7,6 gam hỗn hợp A gồm axit axetic, rượu etylic tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M.

a)     Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.

b)     Mặt khác cho 7,6 gam hỗn hợp A tác dụng hoàn toàn với kim loại Natri thì sau phản ứng thu được bao nhiêu lít khí Hidro ở đktc .

 

BIẾT Na=23, O=16, H=1