TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG
TỔ TOÁN KIỂM TRA 45 PHÚT – LẦN I- HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2019– 2020
Môn: Toán - Lớp 12 - Chương trình chuẩn

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 
435

Họ và tên:………………………………………….Lớp:………Điểm:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Câu 1. Gọi   là tập hợp tất cả các giá trị của tham số  để đồ thị hàm số   có  điểm cực trị tạo thành một tam giác có trọng tâm là điểm  . Tổng tất cả các phần tử của tập hợp   là
A.   . B.   . C.   . D.   .
Câu 2. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
 
Hàm số   nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A.    B.    C.    D.   
Câu 3. Cho hàm số     có đồ thị   như hình vẽ sau:
 
Phương trình tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là
A.    B.    C.    D.   
Câu 4. Cho hàm số  xác định, liên tục trên   và có bảng biến thiên:
 
Khẳng định nào sau đây sai?
A.  Hàm số đồng biến trên khoảng  . B.  Hàm số đạt cực tiểu tại  .
C.  Hàm số có giá trị nhỏ nhất là  
D.  Đường thẳng   cắt đồ thị hàm số  tại ba điểm phân biệt.
Câu 5. Giá trị lớn nhất của hàm số   trên  bằng:
A.   . B.    C.   . D.   .
Câu 6. Cho hàm số   có đồ thị như hình vẽ bên dưới:
 
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.    B.    C.    D.   
Câu 7. Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số   là
A.   . B.   . C.   . D.   .
Câu 8. Cho hàm số   có bảng biến thiên như sau:
 
Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là
A.    B.    C.    D.   
Câu 9. Tìm tất cả các giá trị của tham số  để đồ thị hàm số sau   có  điểm cực trị?
A.   . B.   . C.   . D.   .
Câu 10. Số giao điểm của đường thẳng d:   và đồ thị (C ):   là:
A.   . B.   . C.   . D.   .
Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số   trên đoạn   là
A.   . B.   . C.   . D.   .
Câu 12. Hàm số nào trong các hàm số sau không có cực trị:
A.    B.    C.    D.   
Câu 13. Cho hàm số  . Có tất cả bao nhiêu giá trị   để đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận.
A.  2. B.  3. C.  1 D.  0.
Câu 14. Cho hàm số   có đạo hàm  ,  . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A.   . B.   . C.   . D.   .
Câu 15. Cho hàm số   có đồ thị  . Phương trình tiếp tuyến của   tại điểm có hoành độ bằng   có dạng  . Tính  
A.    B.    C.    D.   
Câu 16. Cho hàm số bậc ba   có đồ thị như hình bên dưới. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số   để phương trình   có  nghiệm phân biệt?
 
A.  vô số. B.   . C.   . D.   .
Câu 17. Cho hàm số   liên tục trên đoạn   và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi   và   lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên  . Giá trị của   bằng?
 
A.   . B.   . C.   . D.   .
Câu 18. Cho hàm số   có đồ thị như hình vẽ sau
 
Hàm số   đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.    B.    C.    D.   
Câu 19. Cho hàm số   có đồ thị hàm số ở hình sau:
 
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị?
A.   . B.   
C.    hoặc  . D.   .
Câu 20. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức  , trong đó x(miligam) là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân. Khi đó liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất là:
A.   . B.   . C.   . D.   .
Câu 21. Tìm giá trị cực tiểu   của hàm số  .
A.   . B.   . C.   . D.   .
Câu 22. Đồ thị hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?
 
A.   . B.   . C.   . D.   .
Câu 23. Cho hàm số  . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số   để hàm số nghịch biến trên  .
A.   . B.   . C.   . D.  vô số.
Câu 24. Cho hàm số  . Mệnh đề nào dưới đây là đúng.
A.  Hàm số nghịch biến trên khoảng  . B.  Hàm số đồng biến trên khoảng  .
C.  Hàm số nghịch biến trên khoảng  . D.  Hàm số nghịch biến trên khoảng  .
Câu 25. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số   là đúng?
A.  Hàm số nghịch biến trên các khoảng   và  .
B.  Hàm số nghịch biến trên  .
C.  Hàm số luôn luôn nghịch biến trên  .
D.  Hàm số đồng biến trên các khoảng   và  .
------------- HẾT -------------