PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN I

 

 

ĐỀ ĐỀ NGHỊ

(Đề thi có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN HÓA HỌC - LỚP 8

NĂM HỌC 2018 – 2019

Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)

 

 

Câu 1: (2 điểm) Cho các oxit sau: N2O5 ; Na2O ; SO3 ; CaO

a) Oxit nào tác dụng được với nước tạo ra axit?

Viết phương trình phản ứng và gọi tên sản phẩm.

b) Oxit nào tác dụng được với nước tạo ra dung dịch bazơ?

Viết phương trình phản ứng và gọi tên sản phẩm.

 

Câu 2: (2 điểm)  Bổ túc chất và hoàn thành các phương trình hóa học sau:       

          a)  Cu        +       O2              ?

          b)  Na        +       H2O              NaOH    +     ?

          c)  Mg       +       HCl                 ?          +     H2

          d)  KClO3                        KCl     +     ?  

 

Câu 3 (2,5 điểm)

3.1. Có 3 lọ đựng riêng biệt 3 dung dịch khác nhau: dung dịch axit sunfuric H2SO4, dung dịch bari hiđroxit Ba(OH)2 và dung dịch natri nitrat NaNO3 bị mất nhãn. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 lọ dung dịch trên.

3.2. Những quả bóng bay nhiều màu sắc được bơm bằng khí hidro. Khi có tác dụng của nhiệt độ (lửa), dù là nhỏ như bật lửa, tàn thuốc, bóng bay giãn nở quá mức, áp suất khí bên trong tăng làm nổ bóng bay. Khi bóng nổ, khí hidro có thể tác dụng với oxy sẽ gây nổ mạnh. Sức công phá khi một quả bóng phát nổ có thể không lớn, nhưng khi cả chùm bóng cùng nổ một lúc, hậu quả sẽ thật khôn lường và có nhiều nạn nhân bị bỏng vì nguyên nhân này. Em hãy cho biết:

a.     Vì sao bong bóng bay được khi bơm bằng khí hidro?

b.     Viết phương trình phản ứng xảy ra khi bóng bay nổ.

 

Câu 4: (0,5 điểm) Không khí bị ô nhiễm gây ra những tác hại gì? Phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành?

 

Câu 5: (3,0 điểm)   Cho 13 gam kẽm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohidric (HCl). Sau phản ứng thu được muối kẽm clorua và khí hidro.

a)     Viết phương trình hóa học xảy ra.

b)    Tính thể tích khí hiđro sinh ra (ở điều kiện tiêu chuẩn).

c)     Tính khối lượng muối kẽm clorua tạo thành.

d)    Tính khối lượng và nồng độ của 200 gam dung dịch axit clohidric đã dùng.

Cho biết: Zn = 65 ; Cl = 35,5 ; H= 1