PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

 

ĐỀ THI HKII

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 8

Năm học: 2018 – 2019

 

Câu 1: (3 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

a)     Al   +   H2SO4    …………  +  …….  (……………………………………………………)

 

b)    Fe2O3    +    ……    Fe     +       …….   (……………………………………………………)

 

c)     KClO3    ………….    +      O2              (……………………………………………………)

 

d)    P2O5   +     ………          H3PO4                   (……………………………………………………)

 

e)     CH4       +     O    ……  +……….         (……………………………………………………)

 

f)     Ca     +   H2O      ………. +   …….     (……………………………………………………)

 

    

    Hãy cho biết mỗi phản ứng hóa học trên thuộc loại phản ứng hóa học gì?  

 

Câu 2: (1 điểm) Hãy phân loại và gọi tên các chất sau: H2SO4 , Fe(OH)2 , MgO , CaCl2

 

Câu 3 : ( 1 điểm ) Hãy viết phương trình phản ứng và nêu hiện tượng của thí nghiệm sau: dẫn khí hiđro qua CuO và đun nóng.

 

Câu 4: ( 1,5 điểm ) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau : NaOH ; H2SO4 , KCl  H2O.

 

 

Câu 5:  (2,5 điểm) Cho 13 gam kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 43,8 gam axit clohidric

a)     Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng.

b)    Tính khối lượng dung dịch axit clohidric ban đầu biết nồng độ dung dịch là 20%.

 

Câu 6: (1 điểm) Nhiệt tỏa ra khi đốt cháy khí axetilen (C2H2) trong khí Oxi có thể lên đến 3000oC. Vì vậy, khi cần cắt, phá các con tàu bị hư hỏng để tận dụng sắt thép, người ta dùng đèn xì Oxi – axetilen.

a)     Viết PTHH của phản ứng giữa axetilen và khí oxi.

b)    Tính thể tích khí oxi cần dùng khi đốt cháy hoàn toàn 5,6lit khí axetilen.

Biết các thể tích khí đều đo ở đktc.

 

                                              (Cho  Zn = 56, H = 1, Cl = 35,5 )

 

HẾT