Đề 8. THCS Huỳnh Khương Ninh, quận 1, TPHCM Bài 1: Cho A x x = ∈ < ≤ { ℕ |14 21} a) Hãy viết lại A bằng một cách khác và cho biết A có bao nhiêu phần tử? b) Tính tổng các giá trị x thuộc A. Bài 2: Tính hợp lý a) 5 3 3 2 3 :3 2 : 2 7 − b) 5 5 5 12 .46 12 .5 12 .41 − − c) ( ) 3 3 2   780 5. 3 5.2 4 − + +   d) 2 4 6 ... 2016 + + + + Bài 3: Tìm x ∈ℕ biết: a) 3 1 21 ( x − =) b) 30 3. 2 18 − − = ( x ) c) 5 2 1024 + = x Bài 4: Tính nhanh: ( ) ( )