Đề 7. Quốc tế Á Châu, quận 1, TPHCM Bài 1: (2 điểm) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử và cho biết số phần tử của mỗi tập hợp: a) A x x = ∈ ≤ ≤ { ℕ | 30 31} b) B x x = ∈ + = { ℕ | 0. 2015 2015} Bài 2: (4 điểm) Thực hiện phép tính: a) 48.19 48.115 134.52 + + c) ( ) 2020 0 5 3 3 7 : 7 3 .20       + b) ( ) 2 3 3 2 .5 : 7 + d) ( )2 128 – 68 8. 37 – 35 : 4     + Bài 3: (3 điểm) Tìm x ∈ℕ , biết:a) ( x + = 15 – 97 215 ) c) 2010 3 : 27 3 x = b) ( ) 3 200 – 2 6 4 x + = d) ( x x – 5 . 2 – 4 0 ) ( ) = Bài 4: (1 điểm) Tìm x ∈ℕ , biết: ( x x x x + + + + + + + + = 1 2 3 ... 1000 5750