Đề 6. THCS Chu Văn An, quận 1, TPHCM Bài 1: ( 2 điểm ) a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lẻ lớn hơn 9 và không vượt quá 121 bằng 2 cách. b) Tập hợp A có bao nhiêu phần tử. Bài 2:( 3 điểm ) Thực hiện phép tính a) 21.56 92.56 13.56 + − b) 2 0 208 5 2.(21 1) − + −     c) 6 5 3 2016 7 : 7 3 .3 1 + − Bài 3: ( 4 điểm ) Tìm x thuộc ℕ biết a) 5 3 x + = 17 10 :10 b) 238 2 84 − = x c) 2 3 2 2 .2 x = d) 9. 27. 108 x x + = Bài 4:( 1 điểm ) Một phép trừ có tổng các số trừ và hiệu bằng 1010. Số trừ lớn hơn hiệu là 218. Tìm số bị trừ và số trừ.