Đề 12.THCS Võ Trường Toản, quận 1, TPHCM Bài 1 Cho biết số phần tử của mỗi tập hợp sau (1điểm ) A = { x∈ℕ / x là số chẵn và x lớn hơn 21 và không lớn hơn 83} Bài 2 Tính bằng phương pháp hợp lí nhất: (3,5 điểm) a) 5 1 0 19 16 2 .3 2017 6 : 6 − + b) 12 12 1 14 2 3 . 41 3 . 5 3 . 2 − − c) 2 4 6 ... 998 + + + + Bài 3 Tìm x∈ℕ , biết: ( 3,5 điểm ) a) ( ) 2 60 3 5 3.5 + = x − b) ( ) 3 2 2 5 2 .1 0 : 3 5 x + = c) 3 3 0 143 4 3 .2 −x − = Bài 4 ( 2điểm ) Để đánh số trang một quyển sách, người ta phải dung hết 237 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang ?