ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CH ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CH Ề KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1 Bàisố1.Thờigianlàmbài:45phút Đề 1. THCS Nguyễn Du, quận 1, TPHCM Bài 1 (2đ): Tính số phần tử của tập hợp sau a) A x x = ∈ ≤ < { / 37 92} ℕ b) B x x = ∈ + = { / 2016 0. 2016} ℕ Bài 2 (4đ): Tính hợp lý ( nếu có thể ) a) 210 47.84 16.47 + + b) 3 3 7 4 5 .37 5 .64 5 : 5 + − c) 35 34 33 32 (3 3 3 ) : 3 + − d) 13 16 19 ... 79 82 85 + + + + + + Bài 3 (3đ) Tìm x ∈ℕ , biết a) 271 ( 86) 368 + − = x b) 2 2.3 4.5 154 x + = c) 4 3 2 74 106 x− + = Bài 4 (1đ) Cho 1 2 3 28 29 30 M = + + + + + + 3 3 3 ... 3 3 3 . Chứng minh M chia hết cho 13.