Đề 2.THCS Đức Trí, quận 1, TPHCM Câu 1 (3 điểm). Thưc hiê ̣ n phe ̣ ́p tınh (tı ́ nh h ́ ơp ly ̣ ́ nếu có thể) a) 18.74 18.22 18.4 + + b) 0 4 2 2016 4 : 4 5.2 + − c) ( )2 40 : 11 5 2   + −   Câu 2 (3 điểm). Tım ̀ x a) 5. x 13 20 ( − =) b) 26 3. x 4 5 − + = ( ) c) 4 2 12.x 5 : 5 35 − = Câu 3 (3 điểm). Cần tất cả bao nhiêu chữ số để đánh số trang quyển sách dày 164 trang. Câu 4 (1 điểm). Tınh tô ́ ̉ng: 2 4 6 ... 50