Đề 3.THCS Minh Đức, quận 1, TPHCM Bài 1: (2đ) Cho A x x = ∈ < ≤ { ℕ / 6 60} 1) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử ? 2) Cho biết tập hợp A có bao nhiêu phần tử? Bài 2: (3đ) Thực hiên phép tính: 1) 3 18 25.4 4 + − 2) ( ) 3 275 49 125:5 − + 3) ( )2 2015 8.15 18 8 + − −     Bài 3: (3đ) Tìm x∈ℕ , biết: 1) 538 275 − = x 2) 45 9 18 − =x 3) (5 9) :3 12 x − = Bài 4: (1.5đ) Tổng của 2 số là 270. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 5 còn dư 30. Tìm 2 số đó? Bài 5: (0.5đ) Tính nhanh: 5 10 15 ............ 2000 2005 + + + + +