Đề 4. THCS Lương Thế Vinh, quận 1, TPHCM Bài 1: (2 điểm) Cho A = { } * n n ∈ < ℕ | 5 a) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A. b) Viết tất cả các tập hợp con của tập hợp A có 3 phần tử ? Bài 2: (3 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể) a) 47.52 47.49 – 47 +b) { ( ) } 2 168: 46 – 12 5. 32 :16   +   c) 7 4 2 1 0 6 : 6 – 4 .4 .4 Bài 3: (3 điểm) Tìm x biết: a) 4 3 2 – 36 4 : 4 x = b) x – 87 : 29 3 = c) 70 – – 3 45 ( x ) = Bài 4: (2 điểm) Chứng minh rằng: ( )100 3n chia hết cho 81 với mọi số tự nhiên n