Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 2 có đáp án năm học 2019 - 2020

ĐỀ KIỂM TRA: ('45) – ĐẠI SỐ 7Họ và tên:.............................................................Lớp: 7/1Lời phêĐiểmI/ Phần trắc nghiệm (3đ): Chọn câu đúng nhất rồi ghi vào trong bảng dưới:Câu123456789101112ChọnCâu 1: Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau theo công thức: y = kx và khi x = 2 thìy = 6, thì hệ số tỉ lệ k là:A. 3 B. 1/3 C. – 3 D. Một kết quả khácCâu 2: Có y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k, thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là:A. – k B.1kC. –1kD. Một kết quả khácCâu 3: Cho y tỉ lệ nghịch với x theo công thức:ayx. Nếu x tăng lên 5 lần thì:A. y tăng lên 5 lần B.y không tăng cũng không giảmC. y giảm đi 5 lần D.Một kết quả khácCâu 4: Cho hàm số: y = f(x) = 2x , thì f(3) bằng:A. 3 B.5 C. – 6 D. 6Câu 5: Tọa độ của điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxy ở hình bên là:A. M(- 3 ; 2) B. M(2; - 3 ) C. M(0; - 3 )Câu 6: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số: y = – 2 xA. (1; 2 ) B. (-2; - 4) C. (-1; 2)Câu 7: Có y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a, thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào:A. a B. –a C.1aD.1aCâu 8: Cho hàm số12y xkhi đó hệ số a là :A. a=1 B.12a C.a= 2 D.a= 3Câu 9: Trên mặt phẳng tọa độ, tọa độ của gốc O là :A. (1; 1) B.(1; 0) C.(0; 0) D. (0; 1)yxo2- 3M 

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíCâu 10: Cho x và y tỉ lệ nghịch có công thức:ayxhay xy = a, khi x = -5 và y = 4 thì hệ số tỉ lệ a là :A.45B.45C. 20 D. – 20Câu 11: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, kết luận nào sau đây không đúng ?A. y = k.x (k0) B.kyx(k0)C.31 21 2 3...yy ykx x x   Câu 12: Cho đồ thị hàm số y = ax (a0), biết đồ thị hàm số đi qua điểm M(2; 8). Khi đó hệ số a là :A. 8 B. 6 C. 4 D. 2II/ Phần tự luận (7đ):Bài 1(2đ) : Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 10 thì y = 6a/ Tìm hệ số tỉ lệ b/ Hãy biểu diễn y theo xBài 2(3đ) : Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 5; 6; 7. tính độ dài mỗi cạnh của tam giác, biếtchu vi tam giác là 36cm.Bài 3(2đ) : a) Vẽ đồ thị của hàm số y = 3x.b) Đánh dấu điểm A trên đồ thị có tung độ bằng – 3 và xác định tọa độ điểm A bằng phép toán.