TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ THAM KHẢO HKII  MÔN TOÁN 7 - NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Bài 1 (2 điểm): Điểm kiểm tra học kì II môn Toán của học sinh lớp 7A được giáo viên ghi lại như sau:

 

9

8

7

7

8

4

6

5

7

8

6

5

8

6

6

10

5

7

9

6

9

4

3

6

5

7

6

7

8

10

5

6

7

8

9

4

10

3

9

9

 

a)     Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng.

b)    Tìm mốt của dấu hiệu.

 

Bài 2 (1,5 điểm) Cho 2 đơn thức:  (a là hằng số khác 0)

a) Tính M = A.B      

b) Tìm bậc của đơn thức M                                  

 

Bài 3 (2,5 điểm):

           Cho 2 đa thức:  

                                    

a)     Tính M(x) = A(x) + B(x) rồi tìm nghiệm của đa thức M(x)

b)    Tính C(x) = A(x) – B(x)

 

Bài 4 (0,5 điểm) Cho đa thức . Biết . Tìm a?

 

Bài 5 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác BM .

a)     Cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính BC

b)    Kẻ  tại K. Chứng minh 

c)     So sánh AM và CM?

d)                        Tia KM cắt tia BA ở D. Chứng minh AK // DC