Trường THCS Nguyễn Du - Quận I

                 Nhóm Toán 7

 

 

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA 1 TIẾT

ĐẠI SỐ 7 _ CHƯƠNG III

NĂM HỌC: 2016 – 2017

 

Bài 1. (6,0 điểm) 

    Điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau:

 

9

10

4

8

7

7

8

7

9

5

4

6

9

5

9

8

7

8

10

6

10

7

8

10

6

6

9

5

10

8

 

a)  Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra?                          (1,5đ)

b)  Lập bảng tần số.                                                                                                   (1,5đ)

c)  Tính giá trị trung bình điểm kiểm tra của mỗi học sinh  = ?                           (1,5đ)

d)  Tìm mốt M0 = ?                                                                                                   (0,5đ)

e)  Vẽ biểu đồ đoạn thẳng tương ứng với bảng.                                                       (1,0đ)

 

Bài 2. (3,0 điểm) 

    Điểm thi HKI môn Toán của học sinh lớp 7B được ghi lại trong bảng sau:

 

Giá trị (x)

a

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

2

1

3

5

8

9

5

7

N = 40

 

    Tìm giá trị của a biết số trung bình cộng là 7,4.

 

Bài 3. (1,0 điểm) 

     Một học sinh viết 13 số rồi tính trung bình cộng của chúng; sau đó lại viết tiếp số trung bình cộng đó bên cạnh rồi tính tiếp số trung bình cộng của 14 số. So sánh số trung bình cộng lúc sau (trung bình cộng của 14 số) với số trung bình cộng lúc đầu (trung bình cộng của 13 số).