ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HK 2 TOÁN 7 (2016-2017)

 

Câu 1: (2 Điểm) Điểm kiểm tra môn Toán 15 phút của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:

 

8

7

6

8

9

10

7

10

9

5

8

5

4

8

8

6

8

8

7

9

8

8

6

9

5

6

10

8

8

9

6

8

8

8

9

7

7

6

4

5

9

10

10

8

4

a. Dấu hiệu quan tâm là gì? Có tất cả bao nhiêu giá trị.

b. Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng .

 

Câu 2 :  (1,5 Điểm) Cho đơn thức

 và  (a: hằng số khác 0).

a. Tính A=M.N,  rồi cho biết  hệ số và phần biến của A.

b. Tìm bậc của đơn thức A.

 

Câu 3: ( 2 Điểm )  Cho hai đa thức.

  và 

a. Hãy sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b. Tính M(x)=A(x)+B(x) và  N(x)= A(x)-B(x)

 

Câu 4: (1 Điểm )   a. Tìm nghiệm của đa thức : P(x) = 

b. Cho đa thức Q(x)= -x2016 +2015x-1 có nghiệm âm không? Vì sao?

 

Câu 5: ( 3,5 Điểm ) Cho  vuông tại A, có AC=5cm, BC=13cm.

a.      Tính độ dài cạnh AB và so sánh các góc của .

b.     Trên tia AC lấy điểm D sao cho AB=AD. Vẽ 

Chứng minh rằng :  và AE là tia phân giác 

c.      AE cắt BC tại F. Chứng minh rằng: FB-FC<AB-AC

d.     Đường thẳng vuông góc BC tại F cắt CA tại H. Chứng minh: FB=FH