Trường THCS Văn Lang

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HKII TOÁN 7

Bài 1: (2 điểm) Điểm thi môn Toán của học sinh lớp 7A cho như sau:

6          8          9          7          5          10        9          7          8          9

4          7          8          8          7          9          10        4          6          7

8          7          8          9          8          8          7          6          5          5

a) Lập bảng tần số.

b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: (2 điểm) Cho đơn thức 

a) Thu gọn đơn thức A.

b) Tìm hệ số và bậc của đơn thức A.

c) Tính giá trị của đơn thức A tại x = 1; y = 2.

Bài 3: (2 điểm) Cho hai đa thức

P(x) = 5x5 + 3x – 4x4 – 2x3 + 6 + 4x2.

Q(x) = 2x4 – x + 3x2 – 2x3 +  – x5a

) Tính P(x) + Q(x)

b) Tính P(x) - Q(x).

Bài 4: (4 điểm) Cho ABC có AB = 9cm, AC = 12cm, BC = 15cm.

a) Tam giác ABC là tam giác gì?

b) Vẽ đường phân giác BD ( D AC ). Vẽ DE  ^ BC ( E BC ). Chứng minh 

c) Chứng minh AE  ^ BD

d) Kéo dài BA cắt đường thẳng ED tại F. Chứng minh AE // FC