Trường THCS Trần Văn Ơn

          Nhóm Toán 7

Đề Tham Khảo Toán 7 (16-17)

KIỂM TRA HỌC KỲ 2

Thời gian làm bài : 90 phút

 

Bài 1: (2đ) Điều tra về điểm thi kiểm tra HK2 môn Toán của học sinh lớp 7C, được ghi như sau:

6        5         6        8        6        10      5        7        9        6

8        7         6        5        9        7        8        4        6        7

4         10      3        6        5        6        8        7        8       10

 

          a) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng.

          b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: (2đ)  Cho đơn thức A =       (a là hằng số)

          a) Thu gọn rồi cho biết phần hệ số, phần biến của A.

          b) Xác định bậc của A.

Bài 3: (2đ)  Cho hai đa thức

A(x)  =  2x5 + 3x – 4x4 – 2x3 + 6 + 4x2 

B(x)  =  2x4 – 3x  + 3x2  + 2x3  +   x5

          a) Tính C(x) =  A(x) + B(x).

          b) Tìm D(x) sao cho B(x) + D(x) = A(x).

 

Bài 4: (0,5đ) Chứng tỏ đa thức f(x) = (–3x + 2+ 1  không có nghiệm.

Bài 5: (3,5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A; đường phân giác BD. Kẻ AE vuông góc BD, AE  cắt BC tại  M.

a)     Chứng minh tam giác ABM cân tại  B.

b)    Chứng minh MD vuông góc  BC.

c)     Kẻ AI vuông góc  BC . Chứng minh  AM là phân giác của góc IAC.

d)    Gọi H là giao điểm của AI và BD. Chúng minh MH song song  AC.