Đề 5.THCS Đồng Khởi, quận 1, TPHCM Bài 1: (3đ) Thưc hiê ̣ n phe ̣ ́p tınh ́ a) 597 – 35.2 b) ( ) 2 2 73 – 103 – 3 .19 – 3 .9     c) 2017 2015 2015 5 : 5 . 5 ( 16 + .9) Bài 2: (3đ) Tım sô ̀ ́ tư nhiên ̣ x, biết: a) x – 93 175: 25 = b) ( ) 2 5 4. 2017 –16 10 – 2 x = c) 2 5.2 80 x = Bài 3: (2đ) Cho tâp ḥ ơp ̣ M = … {8;9;10; ;57} a) Tım sô ̀ ́ phần tử của tâp ḥ ơp ̣ M ? b) Viết tâp ḥ ơp ̣ M bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp ? c) Cho N = … {13;15;17; ;59} . Hỏi N có phải là tập hợp con của M không ? Bài 4: (2đ) Để đánh số trang một quyển sách, người ta phải dùng hết 279 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?