Đề 1. Trường THCS Nguyễn Du –TPHCM Bài 1: (5 điểm) Thực hiện phép tính: a) 2 – 3 3 2 – 5 x x y y x y ( ) + ( ) b) ( )( ) 2 2 3 9 ( 3)( 3 9) + − − − + + x x x x x c) 2 ( 6) 2 ( 6) ( 6)( 6) x x x x x + − + + − + Bài 2: (4 điểm) Tìm x biết: a) 2 49 1 0 x − = b) ( ) ( ) 2 2 1 4 1 ( 3) 3 x x x − − + − = − Bài 3: (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: 2 2 A x y xy x y = + − + − + 2 2 4 2 12