Đề 11.Trường THCS Chu Văn An Đề 11.Trường THCS Chu Văn An –TPHCM Bài 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính: a) ( ) 2 2 –2 – 3 x x x + b) ( )( ) 3 2 5 – 4 2 –1 x y x y + c) – 3 2 –1 – 2 – 7 ( x x x x )( ) ( ) Bài 2. (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 45 – 8 – 27 8 – x y x y ( ) ( )b) 2 2 x y xy – 49 4 – 4 + Bài 3. (3 điểm) Tìm x: a) ( ) ( ) 2 4 2 – 6 x x x x + + = b) x x x x ( – 7 – – 2 5 0 ) ( )( + =) c) ( )( ) ( ) 2 2 3 3 – 2 2 –1 2 x x x + + = Bài 4. (1 điểm) Chứng minh rằng biểu thức sau luôn có giá trị âm với mọi giá trị của biến: –14 – – 3 4 ( x x )( + ).