Đề 2.Trường THCS Đức Trí –TPHCM Câu 1 (2 điểm). Tınh ́ a) ( ) 2 x x x 3 2 5 − + b) ( ) 1 2 3 2 4 6 2 x x x     + − +   Câu 2 (3 điểm). Áp dung h ̣ ằng đẳng thức tınh ́ a) ( )2 3 5 x + b) ( )3 2 1 x − c) (3 2 2 3 y x x y + − )( ) Câu 3 (4 điểm). Tım ̀ x biết a) x x x x (5 2 2 1 13 − + − = ) ( ) b) ( ) ( )2 9 1 3 1 11 x x x − − − = Câu 4 (1 điểm). Tìm GTNN của 2 A x x = − + 4 4 3